วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

แนะนำโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดยะลา

 
"โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนา (Connext ED)" โรงเรียนพื้นที่เป้าหมายจังหวัดยะลา เป็นกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาโดยอาศัยการฝึกปฏิบัติการสร้างงานในโรงเรียน ผลิตสินค้าเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหรือโรงเรียนสามารถขายสินค้าและเกิดรายได้ขึ้นจริง รวมทั้ง เป็นส่งเสริมการทำงานและมีรายได้จากการลงมือทำจริง
    โครงการดังกล่าว เกิดจากความร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนหรือเอกชน ตามนโยบายประชารัฐโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในจังหวัดยะลา จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่
  1.  โรงเรียนวัดลำพะยา “มิ่งชูชาติ  ขวัญราษฎร์นารี” ต.ลำพะยา อ.เมือง จังหวัดยะลา
  2. โรงเรียนกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
  3. โรงเรียนกาลูปัง
  4. โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
  5. โรงเรียนบ้านบันนังบูโย

ดำเนินงานร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยจะได้ทำบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MoU) ในการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 5 โรงเรียน ให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการต่อไป
 

   ในโครงการนี้ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการเสนอเป็นแผนธุรกิจในการดำเนินงานในระยะเวลา 6-8 เดือน เพื่อสร้างผลผลิตหรือสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ได้ในโรงเรียน โดยได้จัดกิจกรรมอบรมขึ้นในวันที่ 4-6 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนหาดใหญ่นิวซีซันสแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับการแนะนำการเขียนโครงการจากวิทยากรและที่ปรึกษา ทั้งจากบริษัทไทยเบฟ (มหาชน) จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช และอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่ อาจารย์ ดร.ณฤดี เนตรโสภา และ อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น