วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนประชารัฐยะลาร่วมกับ Thaibev เตรียมเข้าร่วมกิจกรรม OTOP Junior

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณฤดี เนตรโสภา ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนประชารัฐในจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาร่วมกับหัวหน้าโครงการสานพลังประชารัฐของบริษัทไทยเบฟ (Thaibev) ณ โรงแรมไมด้า แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทไทยเบฟ เป็นหนี่งในหน่วยงานภาคเอกชนจำนวน 12 องค์กรขนาดใหญ่ ที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการดำเนินงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐ โดย Thaibev ให้สนับสนุนโรงเรียนในจังหวัดยะลา จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการศึกษาในระดับประถมศึกษาในจังหวัดยะลา จำนวน 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 โครงการ โดยมุ่งเน้นโครงการประเภทส่งเสริมให้นักเรียนและครูร่วมกันทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ผลผลิตจากในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบ มีการพัฒนาแผลธุรกิจ จัดทำแผนการตลาด จัดทำบัญชี และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีตลาดรองรับและสามารถขายและมีรายได้ขึ้นจริง ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้พัฒนานักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำงานบูรณการร่วมกับการเรียนรู้ในชั้นเรียน เป็นการปูพื้นฐานการสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต
  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โครงการฯ จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาและมีจุดแข็งที่มีแนวทางทีจะพัฒนาให้เป็นสินค้า OTOP Junior ได้ ร่วมแแสดงนิทรรศการสินค้า OTOP ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีเกณฑ์การเตรียมข้อมูลและการคัดเลือกตามเอกสารแนบ

  • Thailand's Best Local Product สุดยอดสินค้าหลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว & OTOP Junior
 

 

 

 

    นอกจากนั้น ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คณะที่ปรึกษาโครงการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการกับ Thaibev ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการในโครงการ CONNEXT ED Workshop 3 Agenda (http://www.connexted.org) ซึ่งเป็นโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Leadership Program for Sustainable Education) เป็นโครงการที่ร่วมก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทย 12 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียน  โดยการจัดประชุมจัดขึ้น ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมพัฒนาอาสาสมัคร School Partner: SP จากทั้ง 12 บริษัทในการทำงานขับเคลื่อนโครงการร่วมกับโรงเรียน ซึ่งจะเป็นผู้ประสานงานและเป็นที่ปรึกษาให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จากการประชุมฯ ทำให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาการศึกษาโดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำ ผ่านโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากบริษัท 12 แห่งที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น