คณะกรรมการโครงการ

โรงเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ


 1. โรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ  ขวัญราษฎร์นารี"  ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลาชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวกาญจนา อนันตโภไคย
  ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 - ประถมศึกษาที่ 6
  ขนาดโรงเรียน :
  จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 13 คน
  จำนวนนักเรียน : 150 คน

 2. โรงเรียนบ้านกรงปินัง  ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลาชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน : นายพลวัฒน์ บุญช่วย
  ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 - ประถมศึกษาที่ 6
  ขนาดโรงเรียน :
  จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 29 คน
  จำนวนนักเรียน : 421 คน
 3. โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่  ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลาชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน : นางฉวีวรรณ อัตถะพันธ์
  ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 - ประถมศึกษาที่ 6
  ขนาดโรงเรียน :
  จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 14 คน
  จำนวนนักเรียน : 195 คน
 4. โรงเรียนบ้านบันนังบูโยชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสมาน หงะหงอ
  ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 - ประถมศึกษาที่ 6
  ขนาดโรงเรียน :
  จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 32 คน
  จำนวนนักเรียน : 339 คน

 5. โรงเรียนกาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลาชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน : นางลั่น เทพรัตน์
  ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 - ประถมศึกษาที่ 6
  ขนาดโรงเรียน :
  จำนวนบุคลากรทั้งหมด : 14 คน
  จำนวนนักเรียน : 205 คน
บริษัทไทยเบฟ และเครือข่ายโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 • อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี
  อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์
  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  E-mail: sirichai.nbr@yru.ac.th
  Web Blog: http://sirichai.yru.ac.th
  Google+ : https://plus.google.com/+SirichaiNamburi

 • อาจารย์ ดร.ณฤดี เนตรโสภา
  อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์
  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  E-mail: naruedee.n@yru.ac.th
  Web Blog:
  Google+ : https://plus.google.com/116518927958979299908